Regulamin konkursu „#DesignEncounters”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „#DesignEncounters”, zwany dalej „Konkursem”.
1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.
1.3. Organizatorem Konkursu „#DesignEncounters”, wydającym nagrody i opłacającym podatek od nagród jest spółka El Passion Next Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ignacego Krasickiego 35, 02-611 Warszawa, identyfikująca się numerem NIP 5213644497, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000460019, kapitał zakładowy 10.000,00 PLN, kapitał wpłacony 10.000,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.
1.4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 14 listopada 2016 do 25 listopada 2016.
1.5. Celem Konkursu jest zdobycie przez Uczestników Konkursu nagród.
1.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
1.7. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie internetowej: http://www.designencountersconf.com
1.8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
II. DEFINICJE
2.1. Konkurs – Konkurs „#DesignEncounters” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.
2.2. Regulamin - Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.
2.3. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w paragrafie 3.1. oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, czyli umieścił postu w mediach społecznościowych wraz z odpowiednim hashtagiem gry (#DesignEncounters).
UWAGA: jeśli hashtag #DesignEncounters nie jest określony udział w Konkursie nie zostanie uwzględniony.
2.4. Zadanie konkursowe – polega na umieszczeniu postu, w którym Uczestnik wykorzystuje hashtag #DesignEncounters. Konkurs składa się z jednego zadania.
2.5. Komisja konkursowa - powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłaniająca Zwycięzców Konkursów Tygodniowych na zasadach wskazanych Regulaminem. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
2.6. Czas trwania konkursu – okres, który jest liczony od dnia 14 listopada 2016 do 25 listopada 2016.
III. UCZESTNICY KONKURSU
3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:
a) ukończyły 18 rok życia. Osoby, które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą opiekunów prawnych;
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
d) zaakceptowały Regulamin oraz Politykę Prywatności;
3.2. Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.3. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia lub ubezwłasnowolnione biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
4.1. Konkurs trwa od dnia 4 listopada 2016 do 25 listopada 2016 do godziny 9:59:59, według czasu lokalnego (Polska).
4.2. W ramach Konkursu Uczestnicy umieszczają w mediach społecznościowych posty oznaczone hashtagiem #DesignEncounters, uprawniające do wygrania nagrody.
4.3. Konkurs składa się z jednego zadania.
4.4. Zadania zatwierdza komisja konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora.
4.5. Podstawą udziału w Konkursie jest opublikowanie przez Uczestnika postu w mediach społecznościowych z hashtagiem #DesignEncounters.
UWAGA: jeśli hashtag #DesignEncounters nie jest określony udział w Konkursie nie zostanie uwzględniony.
4.6. Dołączając do Konkursu Uczestnik oświadcza i potwierdza, że akceptuje niniejszy regulamin.
4.7. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom, w szczególności:
• Post nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
• Post nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;
• Post nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
• Post nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani innych treści naruszających zasady moralności;
• Post nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
• Post nie może zachęcać do popełnienia samobójstwa;
• Post nie może zawierać treści natury politycznej;
• Post nie może promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
• Post nie może zawierać danych osobowych takich, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail;
• Post nie może naruszać żadnych praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych, wizerunków czy nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej.
• Post musi spełniać warunki serwisu, na którym został opublikowany.
4.8. Wykorzystywanie zdjęć
Uczestnicy dodający posty w Konkursie wyrażają jednocześnie zgodę na nieodwołane i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć przez EL Passion Next sp. z o.o. za pomocą środków informatycznych albo masowego przekazu w celach marketingowych.
Ponadto uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełnię praw autorskich do dodawanych przez siebie treści oraz prawa do wykorzystywania wizerunku osób trzecich, które widoczne są na dodawanych przez uczestnika zdjęciach.
V. NAGRODY
5.1. Organizator Konkursu przewiduje wręczenie następujących Nagród w Konkursie:  jedna Nagroda I stopnia, jedna Nagroda II stopnia.
5.2. Nagrody wymienione w niniejszym regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę, oraz żadną inną formę gratyfikacji.
5.3. Nagroda I stopnia to licencja na oprogramowanie OmniGraffle 7 Pro o łącznej wartości rynkowej 837,56 zł.
5.4. Nagroda II stopnia to licencja na oprogramowanie Sketch o łącznej wartości rynkowej 536,03 zł.
5.5. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać zwycięzcą tylko 1 (jednej) Nagrody w Konkursie.
5.6. Do Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
VI ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
6.1. W piątek 25 listopada 2016 komisja konkursowa wybierze zwycięskie Zdjęcia spośród wszystkich zgłoszeń. Zwycięzca zdobędzie Nagrodę I stopnia, Zwycięzca Nagrody II stopnia zostanie  wybrane przez komisję konkursową.
Wybierając zwycięskie Zdjęcie, komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
Obecność hashtagu #DesignEncounters;
Jakość wykonania
Oryginalność dzieła.
6.2. Wyniki Konkursu, imię i nazwisko Zwycięzcy, mogą być publikowane. Zwycięzcy nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.
6.3. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród. Osoby wykluczone mogą być nie informowane o takich decyzjach.
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD
7.1. Każdy ze zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony poprzez komentarz zamieszczony pod zdjęciem w mediach społecznościowych.
7.2. W celu odebrania nagrody Uczestnik musi zastosować się do instrukcji podanych w zawiadomieniu i wypełnić formularz podając wszystkie wymagane informacje w terminie 7 dni roboczych. Dodatkowo Organizator ma prawo poprosić o dodatkowe informacje takie jak: NIP, adres Urzędu Skarbowego, numer PESEL, potrzebne do wydania nagrody pieniężnej na poczet podatku.
7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.
7.4.W przypadku wygrania Nagrody w Konkursie przez osobę niepełnoletnią bądź ubezwłasnowolnioną Nagrodę może odebrać przedstawiciel ustawowy lub prawny.
7.5. Kontakt Zwycięzcy z Organizatorem Konkursu odbywa się za pomocą napisania wiadomości email na adres events@elpassion.pl z informacją:
- Imię
- Nazwisko
- Adres do korespondencji
- Numer telefonu
VIII. PODATEK DOCHODOWY
8.1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej "ustawą o pdof").
8.2. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu wygra jedną z Nagród, o których mowa w pkt V Regulaminu, nagroda pieniężna będzie przeznaczona na poczet podatku, o którym mowa w pkt 5.6. Organizator Konkursu naliczy i odprowadzi podatek do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o pdof).
8.3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.
IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
9.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: El Passion Next Sp. z o.o. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja - #DesignEncounters”. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane od momentu zaistnienia przyczyny do złożenia reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
9.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:
a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – #DesignEncounters”;
b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu email i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d) podpis reklamującego.
9.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
9.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
9.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
9.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których użytkownicy biorą udział w Konkursie.
10.2. Wszystkie koszty związane z użytkowaniem Nagrody, są ponoszone przez Zwycięzcę.
10.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
10.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie pogarszają warunków uczestnictwa w konkursie. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez wyraźne wskazanie w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej: http://www.designencountersconf.com
10.5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.